Standpunten

 

In de vier grote Zuid-Hollandse gemeenten waar de Jonge Socialisten Den Haag – Leiden actief is, wonen omstreeks 250.000 jongeren tussen de 12 en 28 jaar. Deze jongeren vormen ongeveer een kwart van de hele bevolking van dit gebied (CBS, 2014).

Binnen deze regio vinden op het moment multidimensionale veranderingen plaats, op zowel lokaal als regionaal niveau.  De Jonge Socialisten Den Haag – Leiden wil op zijn eigen manier een sociaal en solidair profileringsagenda realiseren, waarmee het wil inspelen op de stromingen die aan de gang zijn in de steden (en bijbehorende dorpen). Deze agenda is opgedeeld in vier categorieën.

Huisvesting

De gehele regio (zoals het hele land) heeft te kampen met enorme tekorten aan huisvesting. Er vindt op het moment verdringing op de huizenmarkt plaats. (Werkende) jongeren moeten thuis blijven wonen omdat ze niet in aanmerking komen voor een woning. De wachtrijen zijn enorm, waardoor je als jongere eigenlijk geen kans maakt om binnen 6 maanden een woning te vinden. De wachttijd is gemiddeld 18 maanden. Voor studenten wordt er in Den Haag momenteel een klein beetje bijgebouwd, maar de doelstellingen die vastgesteld zijn door de gemeente worden niet gerealiseerd. Door verschuivingen op de markt, en versoepelingen door de gemeente wordt misbruik door huisjesmelkers in de hand gewerkt.

Voor starters wordt er momenteel in de gebieden om Den Haag heen (Zoetermeer, Rijswijk, Delft) enigszins gebouwd. In Zoetermeer wordt gewerkt met de transformatie van kantoorpanden naar woningen, zodat starters door kunnen stromen.

Arbeidsmarkt

Arbeid is voor ons een belangrijk onderwerp. De werkloosheid in Den Haag is een van de hoogste van heel Nederland, 17%. Werkloosheid onder jongeren is uitermate hoog. Er vindt verdringing op de arbeidsmarkt plaats, hooggeschoolden die op een veel lager niveau werken, en de lageropgeleiden die daardoor werkloos thuis zitten.

Door het afschaffen van StuFi wordt het voor jongeren moeilijker om door te studeren na hun MBO of HBO. Daardoor komen jongeren steeds jonger en meer onervaren de arbeidsmarkt op. Ook dit is, in combinatie met verdringing, een belangrijke oorzaak van jeugdwerkloosheid.

De Haagse en Leidse regio is een gemixte regio van MBO/HBO (Den Haag, Zoetermeer) en HBO/Uni (Leiden, Delft). De problemen die onze jongeren tegenkomen zijn van een alle niveaus. De systematiek van bijvoorbeeld de leerwerkcheques werkt misbruik in de hand.

De gemeente Den Haag is in maart 2015 met een aanvalsplan Jeugdwerkloosheid gekomen. In zowel Den Haag als Zoetermeer hebben we PvdA wethouders op de portefeuille Werk zitten (Rabin Baldewsingh, Taco Kuiper). De fractie van de Provincie heeft arbeid ook hoog op de agenda staan. De JS voelt dus dat er veel te halen valt in de regio, en zal zich daarom ook vol inzetten op werk voor jongeren.

Emancipatie van vrouwen en jongeren van migrante afkomst op de arbeidsmarkt is hot topic. In Den Haag is de meerderheid van de werkloze jongeren van migrantenafkomst. Uitzendbureaus discrimineren nog steeds op basis van uiterlijk en afkomst. Wij staan voor “iedereen gelijke rechten, gelijke kansen”.

Onderwijs

De Haagse en Leidse regio kent onderwijsinstellingen van alle niveaus. Jongeren die op het middelbaar en hoger onderwijs zitten moeten stages lopen voor het voltooien van hun opleiding. Echter, er is momenteel een tekort aan stages. De kwaliteit van stageplekken wordt ook niet geheel of goed bewaakt door de onderwijsinstellingen. Wij hameren er daarom op dat niet alleen de student, maar ook de onderwijsinstelling een verantwoordelijkheid draagt bij het helpen van de student aan een stage.

Vluchtelingen

Door de internationale migratiestroom die momenteel plaatsvindt, zal ook onze regio te maken krijgen met de instroom van vluchtelingen. Op dit moment wordt er in verschillende gemeenten gesproken over de opvang van vluchtelingen. Als Jonge Socialisten staan wij solidair tegenover de opvang van vluchtelingen in onze regio. Wij vinden dat mensen die ontheemd zijn hier een veilig gevoel moeten hebben. Jongeren die met hun gezin of alleen naar Nederland zijn gekomen moeten we verwelkomen en een plek geven zodat ze kunnen meedraaien in de Nederlandse samenleving.

Jonge Socialisten in de PvdA